NAMES OF ADMINISTRATIVE STAFF

Sr No.Name
1Mr. N. V. Chandelkar-Head Clerk
2Mrs. Rachana V.Pai-Accountant
3Mrs. Agnela Afonso-Stenographer
4Mr. Sunil Mochemadkar-UDC
5Mrs. Rajasi Gauns-UDC
6Mrs. Gauri Manerkar-LDC
7Mr. Ghansam Kankonkar-LDC
8Ms. Fauzia Shaikh-LDC
9Ms. Archita Dharwadkar-LDC
10Mrs. Aruna Rosario-Peon
11Mr. Anil Divkar-Peon
12Mr. Vasant Haldankar-Peon
13Mr. Shekar Kauthankar-Peon
14Mr. Vinod Singh-Watchman
15Mr. Man Singh-Watchman
16Mr. Dhauri Kami-Watchman